... meet svùj point ...

4. roèník pøehlídky nekomerèního umìní 1. 8. 2016 - 30. 9. 2016 | Cargo Gallery | Litomìøice

 
"Mít svùj bod, pevný vypointovaný point ze zastavených okamžikù

Meet svùj point a dohlédnout za zrcadla, svá i mnohých

Meet svùj point a zastavit se v potkávání -

Artmeetpoint"

 

BEZ HRANIC
Autoøi vystavující v rámci projektu Artmeetpoint 2016:
 
       
VÁCLAV ADAM (CZ) JOHANNA DOBBELT (DE) TOMÁŠ KLÍMA (CZ) MARTINA ŠIMKOVÁ (CZ)
BARU Z BARU (CZ) ÁJA DVOØÁÈKOVÁ (CZ) MICHAELA KROÈÁKOVÁ (CZ) VÌRA ŠVARCOVÁ (CZ)
VLASTA BIÈÁKOVÁ (CZ) PETER FISCHER (DE) JINDØICH MYNAØÍK (CZ) TEREZA VALNÍÈKOVÁ (CZ)
MICHAELA BUCHTOVÁ (CZ) MARTIN IMAN (SK) FRANTIŠEK OPLATKA (CZ) KVÌTOSLAV VRŠOVSKÝ (CZ)
LMILOŠ BURKHARDT (CZ) ROBERT KALAMAR (CZ) ELENA PAGEL (DE) HOLLGER WENDLLAND (DE)
JAN ÈERNÝ (CZ) JAN KAZDA (CZ)